Số tiền vay

VNĐ

Thời gian tiền vay

Năm

Lãi suất vay

%/năm

Tổng số tiền lãi phải trả

559.166.671 đ

Tổng số tiền phải trả

2.559.166.671 đ